Algemene voorwaarden/Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: December 03, 2017
Sites binnen: PornWereld.com

Lees deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van deze website.

Dit document vermeld de algemene voorwaarden waarop , een Anguilla corporatie (“wij” of “ons”) u van dienst is op deze website (de “website”). Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en ons. Bij het bezoeken en het gebruik maken van deze website, geeft u aan deze voorwaarden te accepteren. Zoals gebruikt in dit document, verwijzen de termen “u” of “uw” naar u, een entiteit die u vertegenwoordigt, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen of naar een van uw of hun apparaten. Als u niet akkoord gaat met deze gebonden voorwaarden, vragen wij u te vertrekken van deze website en er geen gebruik meer van te maken.

 • 1. In aanmerking komen

  • U moet minstens achttien (18) jaar oud zijn om deze website te gebruiken, tenzij de leeftijd in uw rechtsgebied groter is dan achttien (18) jaar oud. In dit geval moet u tenminste de leeftijd van de meerderheid hebben in uw rechtsgebied.
Het gebruik maken van de website is niet toegestaan en wettelijk verboden voor minderjarigen.

 • 2. Gebruiksvoorwaarden

  • Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, niet-publiekelijk tonen, en het gebruik van de website, inclusief alle inhoud ervan beschikbaar (de "Inhoud") op uw computer in overeenstemming met deze Voorwaarden.

  • Deze subsidie is opzegbaar door ons op wil, om welke reden en naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging, we kunnen, maar zijn niet verplicht om: (i) verwijderen of uw account te deactiveren, (ii) uw e-mail en / of IP-adressen te blokkeren of anderszins uw toegang tot of het gebruik van de Website te beëindigen en / of (iii) te verwijderen en / of verwijderen van uw gebruikersnaam Inzendingen (hieronder gedefinieerd). U stemt ermee in niet te gebruiken of proberen de Website na genoemde beëindiging gebruiken. Bij beëindiging, zal de toekenning van uw recht om de website te gebruiken te beëindigen, maar alle andere delen van deze Voorwaarden zal overleven. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor u of een derde partij voor de beëindiging van uw toekenning van gebruik.

 • 3. Intellectueel Eigendom

  • De inhoud, met uitzondering van inhoud van derden (hieronder gedefinieerd), waaronder teksten, grafische afbeeldingen, foto's, muziek, video’s, software, scripts en handelsmerken, dienstmerken en logo's (collectief: "beschermde materialen"), zijn eigendom van en / of in licentie bij ons. Alle beschermde materialen zijn onderworpen aan het auteursrecht, merkenrecht en / of andere rechten krachtens de wetten van rechtsgebieden, waaronder de nationale wetgeving, buitenlandse wetten en internationale verdragen. Wij behouden al onze rechten op ons eigen materialen.

  • Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan, gaat u ermee akkoord niet te kopiëren, wijzigen, publiceren, uitzenden, verdelen, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, afgeleide werken van, of op enige andere wijze te exploiteren, geheel of gedeeltelijk, van enige inhoud.

 • 4. Inhoud op de website

  • De website werkt als een informatie- en locatiehulpmiddel die alleen betrekking heeft op het linken naar andere online locaties. We uploaden of plaatsen niks van de inhoud welke uiteindelijk beschikbaar is op de website. De website bevat alleen informatie over de locatie van bestanden op het internet. Wij bezitten, exploiteren en controleren deze locaties niet. U begrijpt en erkent dat, bij gebruik van de website, u wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen waaronder inhoud welke beschikbaar is gesteld door middel van geautomatiseerde middelen (collectief: “inhoud van derden”) en dat we geen controle hebben, en niet verantwoordelijk zijn, voor de inhoud van derden. U begrijpt en erkend dat u kan worden blootgesteld aan inhoud die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk is of schade kan toebrengen aan uw computer (systemen). U gaat ermee akkoord afstand te doen van wettelijke en billijke rechten of rechtsmiddelen die u tegen ons heeft, met betrekking daartoe.

  • Wij claimen geen eigendom van of de controle over inhoud van derden. Derden behouden alle rechten op de inhoud en zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun rechten.

  • U begrijpt en aanvaard dat wij geen enkele verantwoordelijkheid hebben voor het toezicht van ongepaste inhoud of gedrag op de website. Als wij op enig moment kiezen om dergelijke inhoud te controleren, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. Wij hebben geen verplichting om dergelijke inhoud te wijzigen of te verwijderen (inclusief de inhoud van derden) en we nemen geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die degelijke inhoud plaatsen (inclusief de inhoud van derden).
  • Alle inhoud op de website wordt "AS-IS" aan u geleverd voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Het is verboden om de inhoud te gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, overbrengen, uitzenden, tonen, verkopen, in licentie of anderszins exploiteren voor enig ander doel zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaars / licentiegevers te hebben gekregen.

  • U erkent en aanvaard dat wij op basis van beoordelingsvrijheid toegang tot alle inhoud, om welke reden dan ook, kunnen blokkeren, verwijderen of weigeren tot publicatie. Met of zonder kennisgeving.

 • 5. Gebruikers gedragscode

  • U verklaart en garandeert dat alle door u aan ons verstrekte informatie juist en actueel is en dat u alle benodigde rechten, macht en autoriteit heeft om in te stemmen met deze voorwaarden en aan de vereiste gedragingen kan voldoen, welke omschreven staan in deze voorwaarden.

  • U GAAT AKKOORD DAT U GEEN GEBRUIK ZAL MAKEN VAN DEZE WEBSITE OM ENIGE INHOUD VAN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL ILLEGAAL TE KOPIËREN OF TE VERKRIJGEN.

  • Als voorwaarden om gebruik te maken van deze website:

   • (a) U gaat ermee akkoord deze website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een andere manier die verboden is door deze voorwaarden

   • (b) U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving;

   • (c) U gaat ermee akkoord dat u de website niet zal gebruiken op een manier die ons blootstelt aan aansprakelijkheid, strafrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins;

   • (d) U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor alle handelingen en nalatigheden die zich voordoen als resultaat van uw gebruik van de website;

   • (e) U stemt ermee in om de veiligheid te handhaven van uw login wachtwoord en u bent volledig verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account;

   • (f) U stemt ermee in om andermans account niet te gebruiken of om een poging tot gebruiken te doen zonder enige toestemming.

   • (g) U stemt ermee in geen van elke geautomatiseerde middelen, inclusief robots, crawlers (‘kruipers’) of datagereedschappen, te downloaden, te controleren of het gebruik van gegevens of inhoud van de website te gebruiken;

   • (h) U stemt ermee in de website niet te gebruiken om gebruikersnamen en / of e-mailadressen te verzamelen voor het verzenden van ongevraagde berichten, van welke aard dan ook;

   • (i) U stemt ermee in om geen actie te ondernemen dat impliceert, of kan impliceren, dat u een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze technologische infrastructuur of anderszins buitensporige eist.

   • (j) U gaat ermee akkoord niet te ‘stalken’ of anderszins gebruikers lastigvalt op de website;

   • (k) U gaat ermee akkoord geen headers te vervalsen of anderszins identificatiesymbolen te manipuleren om de oorsprong van alle informatie die u verzendt te verhullen;

   • (l)U stemt ermee in niet zich niet te bemoeien, of anderszins met de veiligheid gerelateerde functies van de website of functies die voorkomen enige inhoud te gebruiken of te kopiëren, af te dwingen.

   • (m) U gaat ermee akkoord geen berichten te plaatsen, te linken naar of het beschikbaar maken van enig materiaal wat softwarevirussen met zich mee kan brengen op de website. Bestanden, programma’s of computercodes ontworpen om te onderbreken, te vernietigen, te beperken of controleren van de functionaliteit van computersoftware of hetgeen dat hardware of telecommunicatieapparatuur bevat, is verboden;

   • (n) U gaat ermee akkoord geen licenties of sub licenties te geven, te verkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins op enige wijze inhoud van de website beschikbaar te maken of commercieel te exploiteren aan een derde partij;

   • (o) U stemt ermee in de website niet te “framen” of te “spiegelen” ;

   • (p) u stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de website na te bouwen.

  • Wij behouden ons het recht om passende maatregelen te nemen tegen elke gebruiker voor elk onbevoegd gebruik van de website, inclusief civiel en strafrechtelijk, door het gebruik van de website voor de gebruiker te beëindigen. Elk gebruik van de website en onze computersystemen die niet door deze voorwaarden in acht wordt genomen, is een schending van deze bepalingen en bepaalde internationale, buitenlandse en nationale wetgevingen.

 • 6. Privacy beleid

  • Wij behouden een apart privacy beleid en uw instemming met deze voorwaarden betekent ook uw instemming met dit privacy beleid. We houden ons het recht om het privacy beleid op elk moment te wijzigen door het plaatsen van dergelijke wijzigingen op de website. Bovenin in het privacy beleid zal de datum staan waarop de laatste wijzigingen hebben plaatsgevonden. Mogelijk is er geen andere kennisgeving over eventuele wijzigingen. Het voortzetten van het gebruik van de website na dergelijke wijzigingen zal worden gezien als acceptatie van deze wijzigingen, ongeacht of u deze daadwerkelijk hebt gelezen.

 • 7. Digital Millennium Copyright Act

  • Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten informatieve rechten van enige partij. We kunnen naar eigen goeddunken inhoud verwijderen waarbij we de reden hebben om te geloven dat deze in strijd is met een van de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Bij het indienen van dergelijke inhoud kunnen we uw gebruik van de website beëindigen.

  • BELEID BIJ MISDRAGINGEN. ALS ONDERDEEL VAN ONS HERHAALDE-MISDRAGINGENBELEID ZAL VOOR IEDERE GEBRUIKER DIE ZICH BINNEN DE PERIODE VAN ZES MAANDEN DRIEMAAL MISDRAAGT OF KLACHTEN KRIJGT, ZIJN OF HAAR GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDEN STOPGEZET.

  • Krachtens Titel 17, sectie 512 (c) (2) van de Verenigde Staten Code, als u denkt dat van een van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal inbreuk wordt gemaakt op de website, zult u schriftelijk een melding moeten maken aan onze agent van de vermeende schending van het auteursrecht via ons CONTACTFORMULIER. Deze melding moet de volgende substantiële punten bevatten:

   • (a) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt verondersteld te worden geschonden. Beschrijf het werk en, waar mogelijk, stuur een kopie van de locatie (bijvoorbeeld een URL) van een geautoriseerde versie van het werk;

   • (b) Identificatie van de referentie of link naar het materiaal of activiteit die wordt verondersteld te worden geschonden. Stuur ons dan een rechtstreekse URL naar de vermeende inbreuk genoemd of gekoppeld aan het materiaal;

   • (c) Informatie die ons in staat stelt om contact met u op te nemen, inclusief uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mail adres;

   • (d) Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover geklaagd wordt, niet door u, uw agent of de wet is geautoriseerd;

   • (e) Een verklaring dat de informatie in het bericht juist is en, dat op straffe van meineed, u de eigenaar bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het werk dat naar verluidt is geschonden;

   • (f) Een fysieke of elektronische handtekening van de rechthebbende of een gemachtigde.

 • 8. Wijzigingen van deze voorwaarden

  • We behouden ons het recht om de voorwaarden op elk moment te wijzigen door het plaatsen van dergelijke wijzigingen op de website. Bovenaan de pagina over de voorwaarden zal de datum staan waarop de laatste wijzigingen zijn gemaakt. Geen enkele andere kennisgeving kan worden gedaan om u over eventuele wijzigingen te informeren. UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN DE WEBSITE NA DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZAL UW ACCEPTATIE VAN DEZE WIJZIGINGEN VORMEN, ONGEACHT OF U DEZE DAADWERKELIJK HEBT GELEZEN.

 • 9. Vrijwaring

  • U ermee akkoord om ons te vrijwaren en niet aansprakelijk te stellen van enige derden en hun kosten, inclusief ocaatkosten die voortvloeien uit uw gebruik van de website of bij het schenden van deze voorwaarden.

  • In het geval dat u een geschil heeft met één of meerdere andere gebruikers of derden, stelt u ons, onze bestuurders, werknemers, agenten en opvolgers hierbij vrij van enige vordering, eisen of schade (werkelijke schade of gevolgschade). Welke aard deze schade is, bekend of onbekend, vermoed of onvermoed, bekendgemaakt of niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of enigerlei verband houden met dergelijke geschillen met of op de website.

 • 10. Afwijzing van garanties en beperkingen van de verplichtingen

  • LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR OMDAT HET ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN IS ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT.

  • De website kan links naar websites van derden bevatten die volledig onafhankelijk van ons zijn. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van deze links en websites en maken geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie in alle websites van derden. We hebben geen recht of het vermogen om de inhoud van websites van derden bewerken. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor elk conflict of probleem wat zich kan voordoen bij het gebruik van deze website of die van een derde partij.

  • De website wordt verstrekt met een "AS-IS" zonder enige garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk. Wij verwerpen alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, interoperabiliteit, de nauwkeurigheid van de informatie, integratie, eigen genot of andere doelen. We verwerpen elke garantie voor virussen of andere schadelijke componenten die in verband worden gebracht met de website. Enkele jurisdicties zijn uitgesloten voor deze impliciete verwerpingen. In het geval van dergelijke jurisdicties, kan een deel van de voorgaande verwerpingen en uitsluitsels niet voor u van toepassing zijn.

  • ONDER GEEN GEBAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE INCIDENTELE, MORELE OF SPECIALE SCHADE (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN VAN EVENTUELE SCHADE) ALS GEVOLG VAN ENIG ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. OF DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT (i) UW GEBRUIK OF UW ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, (ii) UW VERTROUWELIJKE GEBRUIK VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE, (iii) DE ONDERBREKING, OPSCHORTING, AANPASSING, WIJZIGING OF VOLLEDIGE AFSCHAFFING VAN DE WEBSITE OF (iv) DE BEËINDIGING VAN DEZE SERVICE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT ENIGE VORM VAN SCHADE WELKE GELEDEN IS WEGENS GOEDEREN OF DIENSTEN OF ANDERE GEADVERTEERDE OP DEZE WEBSITE. ENKELE JURISDICTIES ZIJN UITGELOSTEN VOOR DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN. IN HET GEVAL VAN DERGELIJKE JURISDICTIES, KAN EEN DEEL VAN VOOR VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITSELS NIET VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN.

  • WIJ GARANDEREN NIET DAT (i) DE WEBSITE VOLDOET AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN, (ii) SOMS NIET ONDERBROKEN WORDT, TIJDELIJK, VEILIG OF ZONDER FOUTMELDINGEN, (iii) DAT DE RESULTATEN WELKE U VERKRIJGT VIA DEZE WEBSITE, ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DAT DE KWALITEIT VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN, DIENSTEN, INHOUD OF ANDER VERGAARD MATERIAAL AAN UW EISEN EN VERWACHTINGEN VOLDOET OF (v) DAT FOUTEN IN DE INHOUD ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

  • ENIGE INHOUD VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS GEDAAN OP EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE AAN UW COMPUTER(SYSTEEM) OF ANDERE APPARATEN OF HET VERLIES VAN DATA DOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN DE WEBSITE.

  • UW EXCLUSIEVE RECHT BIJ ONTEVREDENHEID OF ENIG ANDER GERIEF VAN DE WEBSITE ZAL LEIDEN TOT HET EINDE VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. IN GEEN GEVAL ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK, HOGER ZIJN DAN HET MAXIMALE BEDRAG WAT U AAN ONS HEEFT BETAALD OF WAT WIJ AAN U VERSCHULDIGD ZIJN, OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN.

 • 11. Keuze van wet en plaats

  • Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn deze voorwaarden alsmede eventuele claims, oorzaken van de acties of geschillen die kunnen ontstaan tussen u en ons, beheerst door de wetten van Anguilla, ongeacht conflicten van wettelijke bepalingen. VOOR ELKE CLAIM GEBRACHT DOOR EEN PARTIJ, GAAT U AKKOORD MET HET INDIENEN VAN DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID EN DE EXCLUSIEVE PLAATS VAN DE RECHTBANKEN, GELEGEN IN ANGUILLA.

 • 12. Algemene voorwaarden

  • (a) De algemene voorwaarden, welke periodiek kunnen worden gewijzigd, vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons. Deze kunnen niet worden gewijzigd zonder onze schriftelijke toestemming.

  • (b) Ons onvermogen om een bepaling van deze voorwaarden af te dwingen zal niet worden opgevat als een verklaring van enige bepaling.

  • (c) Als wordt bepaald dat een deel van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is d.m.v. toepasselijk recht, dan zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen worden een door geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling. De bepaling zal daarmee van kracht blijven.

  • (d) Niets in dit document is bedoeld, noch zal worden geacht, rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan een derde partij.

  • (e) Deze voorwaarden zijn niet toewijsbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door u, behalve met een door ons voorafgaande schriftelijke toestemming. Echter, dit kan wel worden overgedragen door ons zonder beperking.

  • (f) U stemt ermee in dat wij u voorzien van berichten via e-mail, gewone post, of berichten op de website.

  • (g) Deze bepalingen in de voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen.

  • (h) Zoals gebruikt in deze voorwaarden, is de term "waaronder" illustratief en niet beperkend.

omhoog